DECISIONS

Name Comment Attached files
Հայաստանի շախմատի Ֆեդերացիայի որոշում N6 և հավելված 14.03.2023 ՀՇՖ 14.03.2023 N6 որոշում և հավելված.pdf
Հայաստանի շախմատի Ֆեդերացիայի որոշում N5 և հավելվածներ 14.03.2023 ՀՇՖ 14.03.2023 N5 որոշում և հավելվածներ.pdf
Մրցավարների վարձատրություն 10.02.2023 Մրցավարների վարձատրություն.pdf
Հայաստանի շախմատի Ֆեդերացիայի նախագահի որոշում N14 01.10.2021 ՀՇՖ նախագահի 01․10․2021 N14 որոշում.pdf
Հայաստանի շախմատի Ֆեդերացիայի նախագահի որոշում N4 12.05.2021 ՀՇՖ նախագահի 12․05․2021 N4 որոշում.pdf
Հայաստանի շախմատի Ֆեդերացիայի նախագահի որոշում N2 04.02.2021 ՀՇՖ նախագահի 04․02․2021 N2 որոշում.pdf
Հայաստանի շախմատի Ֆեդերացիայի նախագահի որոշում N5 08.10.2018 ՀՇՖ նախագահի 08.10.2018 N5 որոշում.pdf
Հայաստանի շախմատի Ֆեդերացիայի որոշում N6 13.03.2017 ՀՇՖ 13.03.2017 N6 որոշում.jpg
N5 որոշման հավելված 13.03.2017 N5 որոշման հավելված.pdf
Հայաստանի շախմատի Ֆեդերացիայի որոշում N5 13.03.2017 ՀՇՖ 13.03.2017 N5 որոշում.png
Հայաստանի շախմատի Ֆեդերացիայի որոշում N4 13.03.2017 ՀՇՖ 13.03.2017 N4 որոշում.pdf
Հայաստանի շախմատի Ֆեդերացիայի որոշում N6 11.11.2016 ՀՇՖ 11.11.2016 N6 որոշում.pdf
Որոշում մարզիչների փոփոխության մասին 14.01.2016 ՀՇՖ 14.01.2016 N1 որոշում.PDF
Total: 13 1